แพร่ นักเรียน นักศึกษา “แสนดีใจ” หลัง ทต.ช่อแฮ จัดโครงการสนับสนุน ทุนการศีกษากับเด็กเรียนดีและด้อยโอกาส

5

ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ โดย นายอดุลย์  ไหลทุ่ง  นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาฯ พร้อม นายศิริพงค์ วงศ์แสน นางภคพร สดสวย รองนายกเทศมนตรี นายธนาวุฒิ หอมขจร เลขานุการนายก นายอุเทน ทาหาญ ประธานสภา และสมาชิกสภา นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ

นางกัลยวรรธน์ เกียงไกรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผูัอำนวยการกองต่างๆ และพนักงานผู้เกี่ยวข้องฯ น.ส.ดวงกมล วงค์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ และผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับการศึกษา ให้กับนักเรียน-นักศึกษาในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ

ซึ่งโครงการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเกี่ยวกับการศึกษา ที่เทศบาลตำบลช่อแฮ ได้ดำเนินการในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เทศบาลตำบลช่อแฮ ให้ความสำคัญ มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินทุนการศีกษา ตามที่ระเบียบความช่วยเหลือจะกำหนดไว้ในแต่ละ ระดับชั้นเรียน ซึ่งจะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักเรียน นักศึกษา ได้บ้างในช่วงเศรษฐกิจกำลังจะฟื้ันตัว จากสถานการณ์โควิด – 19 ที่มีแนวโน้มในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช่อแฮ ได้พิจารณาให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ 47 คน รวมเป็นจำนวนเงิน 117,680 บาท

สำหรับนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ที่เข้ามอบทุนการศึกษาฯ ทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใจ และกล่าวขอบคุณทางเทศบาลตำบลช่อแฮที่ให้การสนับสนับแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here