แพร่ ทต.ร้องกวาง เป็นประธาน เปิดการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่

0

 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง เป็นประธานเปิดการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลร้องกวาง จำนวน 22 หมู่บ้าน เพื่อร่วมรับฟังและเสนอแนะแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลร้องกวาง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุม

 นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมจัดงานตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็ง ซึ่งเป็นประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาไทย และเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงวาระการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอร้องกวางสืบไป และกำหนดปฏิทินออกประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน จ.แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here