เสนาธิการทหารบก บินลงใต้ ติดตามงาน กอ.รมน.ภาค 4 สน. และกำลังป้องกันชายแดน

10

ที่ ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร /เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และกำลังป้องกันชายแดน โดยมี พล.ท.ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รอง ผู้อำนวยการรักษาความมัานคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้,ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 2 ,รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา,ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม 

 ทั้งนี้ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร /เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ และการปฏิบัติงานด้านยุทธการในการควบคุมพื้นที่ รวมถึงมิติการพัฒนาในพื้นที่ โดยได้สั่งการมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร /เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ถือโอกาสนำคณะผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาร่วมเยี่ยมเยียนมาพบปะในการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งภาระหน้าที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี 2551 ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในอำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบคือการทำหน้าที่ในเรื่องของการรักษาความมั่นคงภายใน โดยเฉพาะด้าสยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงในประเทศ คือหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกพื้นที่ที่มีลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงานและมีปัญหาความมั่นคง ที่มีลักษณะพิเศษมีปัญหาที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามด้วยภาระหน้าที่และบริบทปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สิ่งที่ทุกคนต้องมีการระดมทุนอาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายความมั่นคง ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนต้องร่วมด้วยช่วยกันในการเข้ามาแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆที่เป็นปัญหาภัยแทรกซ้อน ตลอดจนปัญหาการก่อเหตุร้ายรายวัน ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีเห็นได้จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ดีขึ้นตามลำดับ ด้านแผนการปฏิบัติงานในทุกมิติของการปฏิบัติงานจะกำหนดความเร่งด่วนในการทำงานเป็นมิติ เป็นลำดับความเร่งด่วนของงาน

เช่นการกำหนดพื้นที่เฉพาะ ของแผนตําบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ในขณะนี้ได้ทำแผนกำหนดความเร่งด่วนว่าตำบลใดพื้นที่ใดที่จะเป็นพื้นที่เร่งด่วนลำดับแรกเพื่อที่จะเข้าสู่การแก้ไขปัญหาในองค์รวม เช่นขณะนี้มีการพูดคุยวางแผนคือ ตำบลที่อยู่ตามแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่ที่จะต้องดูแลเรื่องความมั่นคงเป็นพิเศษเนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นนอกจากสถานการณ์ในประเทศและสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันนั้นก็มีผลกระทบต่อประเทศเราเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้และทั้งนั้นพี่น้องทุกคนคงจะทราบดีว่าการแพร่ระบาดนั้นที่สำคัญที่สุดมาตรการของรัฐบาลคืออะไรการป้องกันการนำเชื้อเข้ามาจากต่างประเทศถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และปัญหาที่ป้องกันยาก คือการการป้องกันการนำเชื้อจากต่างประเทศทั้งที่มาจากทางอากาศ และภาคพื้นดิน เป็นเรื่องทุกฝ่ายต้องทุ่มเทการทำงาน ฉะนั้นการกำหนดความเร่งด่วนในพื้นที่ชายแดนถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จำเป็นต้องบูรณาการกำลังให้ทุกฝ่านร่วมประสานการทำงานให้สอดคล้องความสำเร็จถึงจะเกิดขึ้นได้ เรื่องของของความมั่นคงทุกอย่างเป็นไปตามแผนของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งรัฐบาลได้กำหนดโดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดูแลเรื่องความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมรอบด้านหลายมิติ ซึางได้ดำเนินการตามแผนนโยบายหรือตามกำหนดการหรือลำดับความเร่งด่วน ประกอบกับมีส่วนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการทำงานไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งแต่ละส่วนนั้นมีหน้าที่เฉพาะในการแก้ไขปัญหา มั่นใจ

 เชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถนำปัญหาด้านต่างๆไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ เพราะมีความมั่นใจในทุกพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมถึง ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยของกองทัพบก กองทัพเรือ หรือส่วนอื่นๆทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ เช่นเดียวกับกองกำลังป้องกันชายแดนซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดนทั่วประเทศนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนแยกต่างๆ มั่นใจในกำลังคนของประเทศที่ทำงานด้านความมั่นคงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตามแนวชายแดน การดูแลพื้นที่ รวมถึงเรื่องสนามบินเบตง จังหวัดยะลา เรามีความมั่นใจในพื้นที่ ที่จะสามารถดูแลเรื่องของความเรียบร้อยความมั่นคงให้เกิดขึ้น รวมไปถึงความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here