เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904

6

พลตรี สาธร  ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/ เสนาธิการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจ การฝึกปฏิบัติหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการรับการฝึกปฏิบัติในสถานีที่ 1 วิชาองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แปลง 1 (7 ฐานการเรียนรู้) และแปลง 3 (1 ฐาน การเรียนรู้ ) การแก้ปัญหาตามภูมิสังคม กล่าวคือการแก้ไขปัญหาในสังคมปัจจุบัน อาทิ ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสียดินเสีย  ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน และ สถานีที่ 3 (แปลง 3) วิชาองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แปลงที่ 3 (8 ฐานการเรียนรู้) เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบ เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของดิน น้ำ ป่า สุขภาพ เพื่อให้เรียนรู้ปัญหาในแต่ละสถานีและนำความรู้ไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป ให้ประชาชนมีความสุข ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของจิตอาสา ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 โดย ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3   มีความมุ่งหมายในการฝึก เพื่อฝึกเรียนรู้และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงฝึกการแก้ไขปัญหาทางภูมิศาสตร์ด้วยวิถีชุมชน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในชุมชนแบบพึ่งตนเองได้ ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี วิทยากรจากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก และครูพาทำจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น  โดย ผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่ 1/65 จำนวน 200 นาย จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในรายวิชาการฝึกอบรม ด้านองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แปลง 1 ( 7 ฐานการเรียนรู้) และแปลง 3 ( 1 ฐาน การเรียนรู้ ) และ วิชาองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แปลงที่ 3 (8 ฐานการเรียนรู้)

ทั้งนี้ การปฏิบัติและการฝึกอบรมกิจกรรมต่างๆ อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here