เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ปิดโครงการศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียพัทยา-นาเกลือ

4

ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาระบบจัดการน้ำเสียในภาพรวมของเมืองพัทยา โดยพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา ซอยหนองใหญ่, ระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือระยะทาง 28.3 กิโลเมตร และพื้นที่สาธารณะริมคลองพัทยาใต้นั้น

ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ ที่ห้องประชุมโรงแรม เดอะ ไซมีส โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายและปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจากเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเอกชน ผู้แทนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุม    

สำหรับการประชุมโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา เป็นการประชุมครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน

โดยครั้งนี้เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายเพื่อจัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย  เพื่อนำเสนอผลการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างปรับปรุงส่วนต่อขยายระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยาที่มีความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสังคม เพื่อให้ประชาชนรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อประเด็นต่างๆ ในการก่อสร้างโครงการต่อไป

ภาพ/ข่าว อนันต์ – เอกชัย สุขวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พัทยา จ.ชลบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here