เลขานุการ กอ.รมน.ภาค 3 ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 3

4

หลังจากที่ภาคเหนือเริ่มมีจุดความร้อนสะสมเพิ่มขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.ท.อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พล.ต.วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช  เลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3   ขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ  ร่วมกับ พล.ต.ประสิษฐิพงศ์   มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืนหรือโครงการเชียงใหม่โมเดล  เกิดจากการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทำเป็นเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอัดแท่งมาใช้ในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5 ที่เป็นต้นทาง  ซึ่งเกิดจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว  ส่วนใหญ่เป็นต้นและตอข้าวโพด รวมทั้งเศษกิ่งใบไม้จากลำไย และผลไม้อื่นๆ ซึ่งมีปริมาณวัตถุดิบในแต่ละฤดูกาล รวมกว่า  900,000 ตัน/ปี โดยทุกปีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านี้จะถูกเผาทิ้ง ส่งผลให้เกิดหมอกควัน pm 2.5 ครอบคลุมบริเวณกว้างและระยะเวลานาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและการท่องเที่ยวทางภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทำเป็นเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอัดแท่งใช้ในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี แม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อเข้าสู่การพิจารณา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในช่วงเดือนมี.ค.2565

ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here