เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

5

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 โดยมี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษา 46 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม

นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565 โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา จำนวนหนึ่ง โดยการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้ทุนการศึกษา และสนับสนุนการสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับประชาชน โดยการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่ว ประเทศ ครั้งที่ 7 ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 46 แห่ง มี ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบรรลุตาม บทบาทและ หน้าที่ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน  ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัย เครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี

 ในงานมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ทิศทางมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว., หัวข้อการศึกษาและ soft power โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ อดีตวิศวกร องค์การนาซ่า ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในสหรัฐหลายปี , หัวข้อ มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 โดย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.อุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here