เร่งสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในพื้นที่ EEC

2

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาเปิดตัว ”โครงการศึกษา สำรวจและประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” โดยมีรศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดีเศรษฐศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ เร่งสำรวจแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่  EEC ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดงานฯ ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here