เรือนจำอุตรดิตถ์ จัดประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังในเรือนจำ

5

​ นางปิ่นมณี พฤกษ์มหาชัยกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมครัวท่าอิฐ  โดยมีคณะกรรมการ และผู้ประกอบการผู้ว่าจ้าง เข้าร่วมประชุมด้วย จากที่กรมราชทัณฑ์ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานด้านการฝึกวิชาชีพและการส่งเสริมทักษะการทำงาน(ด้านการจ้างงานผู้ต้องขัง) และเพื่อให้การดำเนินการด้านการฝึกวิชาชีพและการส่งเสริมทักษะการทำงาน(ด้านการจ้างงานผู้ต้องขัง) ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และสอดรับกับแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อกำหนดแมนเดลา) และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิแรงงานข้ามชาติจึง และให้เรือนจำ/ทัณฑสถานถือปฏิบัติ ดังนี้ การคัดเลือกผู้ต้องขังเข้าทำงานให้มีแจ้งประกาศรับสมัครงาน ชี้แจงรายละเอียดของลักษณะงานที่ทำ แจ้งอัตราค่าจ้างงานของแต่ละงานให้ผู้ต้องขังทราบในประกาศ รวมถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการงานที่ทำให้ผู้ต้องขังอย่างชัดเจน และผู้ต้องขังสามารถลงชื่อสมัครเข้าทำงานประเภทต่างๆตามประกาศได้ตามความสมัครใจ

จากนั้นพิจารณาคัดเลือกผู้ต้องขังให้ทำงานตามจำนวนที่ต้องการ โดยยึดหลักความสมัครใจเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน มาตรฐานความปลอดภัยสุขอนามัยในการทำงาน ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงลักษณะงานที่ต้องทำ โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ต้องขัง โดยร่วมกันกำหนดอัตราค่าจ้างงานที่ผู้ว่าจ้างสั่งจ้าง ซึ่ง คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้างในสัญญาจ้างงาน/สัญญาจ้างทำ ในปี 2565 ของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ขอบคุณ ภาพ-ข่าว ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ จ. อุตรดิตถ์​

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here