เพชรบูรณ์ เปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จัดสวัสดิการต้านโควิด

42

ที่อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เลขที่ 33/66 หมู่ 2 ถนนเพชรบุระ ต.สะเดียง อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์นายจงรักษ์ เกตุแค ประธานคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 27 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด เป็น ประธานเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯและตั้งศาลพระพรหมพร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่หลังเสร็จพิธีได้กล่าวเสริมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ได้ก่อตั้งขึ้นโดยเจตนารมณ์ของนายวิพากย์  โรจนแพทย์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงานที่อนุเคราะห์ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ แก่สมาชิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2537 โดยใช้โรงเรียนเพชรพิทยาคม เป็นสถานที่ตั้งในการดำเนินงานของสหกรณ์และสรรหาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 25 คนเป็นคณะกรรมการ โดย แต่งตั้งนายวิพากย์ โรจนแพทย์ เป็นประธานกรรมการ    ชุดที่ 1

ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด มีคณะกรรมการดำเนินงานมาถึงชุดที่ 27 มี นายจงรักษ์ เกตุแค เป็นประธานกรรมการ และย้ายสำนักงานมาอยู่ที่เลขที่ 33/66 หมู่ 2 ถนนเพชรบุระ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2565 ได้พัฒนาเป็นสหกรณ์ที่มีความเจริญก้าวหน้า มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 2,377,422,454.32 บาท(สองพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)  ทุนรวมในการดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นจำนวน 725,216,138.08 บาท(เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทแปดสตางค์)(ทุนเรือนหุ้น 640,494,660.00 บาทและทุนสำรอง 39,437,764.04)เงินรับฝาก 492,473,501.67 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ทั้งนี้ มี พระศรีพัชโรดม (มหานิกาย) เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเจิมป้านอาคารสหกรณ์ มีนายสุนทร พินิจนัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานพิธี และนายจงรักษ์ เกตุแค ประธานคณะกรรมการชุดที่ 27  กล่าวเพิ่มเติมว่าได้พัฒนาระบบงานต่างๆในสำนักงานให้ก้าวไกลเพื่อสมาชิกที่มาใช้บริการได้รวดเร็วและยังจัดสวัสดิการตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤต ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์สมาชิกที่ติดเชื้อโควิด จ่าย 10,000 บาท(หนึ่งหมื่น)ตอนนี้จ่ายไปกว่า 33 รายแล้วและให้สมาชิกกู้วิกฤตโควิดรายละ 300,000 บาท(สามแสน)และสวัสดิการให้แก่สมาชิกอีก 9 ประการ คือ 1.สวัสดิการบุตรของสมาชิก 2.สวัสดิการทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 3. สวัสดิการองทุนช่วยเหลือสมาชิกเกษียณอายุราชการ  4.สวัสดิการผู้สูงวัย 5. สวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาชิก 6. สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต  7.สวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต 8.สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเหตุภัยพิบัติ 9. สวัสดิการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(COVID-19) ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ กล่าวในที่สุดโดยมี นางเมธาวี สิริพิมานันท์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัดเป็นผู้ประสานงานและต้อนรับ

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์  เหล็กคำ/ อนิรุธ   เหล็กคำ จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here