เพชรบูรณ์ ร.ร.อนุบาลเทศบาลจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

156

ที่โรงโดมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายศุวิเศษฐ ยี่ภู่ศรี ปลัดเทศบาลตำบลชนแดนรักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลได้เป็นประธานกเปิดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนอย่างจริงจัง ปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาเทศทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ,สังคม,สิ่งแวดล้อมประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชน อยากรู้ อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย

 จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งชองชุมชนและสังคม โรงเรียน,นอกจากจะให้ความรู้แล้วยังช่วยกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาอีกประการเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะค่านิยมที่โรงเรียนกำหนดเพื่อให้นักเรียนอยู่ร่วมกับสังคมและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตที่ดีให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและแนวทางในการป้องกันในสถานศึกษา

นอกจากนี้ยังได้ เดินรณรงค์ถือป้ายชวนเชิญในการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดแล้วยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน อีกด้วย

ภาพ-ข่าว อุดมศักดิ์  เหล็กคำ / น.ส.หัสยา ชมภู จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here