เพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีชนแดนนำทีมแถลงและมอบนโยบาย

63

ที่ลานสำนักงานเทศบาลตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปรัชญา ประเสริฐผล  นายกเทศมนตรีเทศบาลชนแดน นางสาวอรญา อินทรานุสรณ์ ภรรยาและดร.ชรอยวรรณ ประเสริฐผล มารดาเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนเสรีศึกษา พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน มาทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และเดินทางเข้าห้องประชุม เทศบาลตำบลชนแดน  ทั้งนี้ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนแดนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม2564ไปนั้น ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจเลือกนายปรัชญา ประเสริฐผลเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดนคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลชนแดนเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14 พ.ศ.2562

นายปรัชญา ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดน จึงได้นำทีมมาแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารโดยยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลัก ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา  เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา ให้เป็นไปตามต้องการของประชาชน ตามหลักธรรมมาภิบาลและพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างนั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยแยกแนวทางการพัฒนาออกเป็น7 ด้าน 1.ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4.การพัฒนาคนและการคุ้มครองทางสังคม 5.ด้านการเมืองการบริหาร 6.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว7.โครงการเร่งด่วนมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนแดนที่ได้รับการเลือกตั้ง 1.นายพิศาล  เอี่ยมสะอาด 2.นางสมสวย อุตรศักดิ์ 3.นายชาญชัย เตียตระกูล 4.นายประสิทธิ์ คุณานนท์ 5.นายณัฐกิตติ์ คนดี 6.นายสาธิต  ไทยเจริญ 7.นายพิบูลย์ อานพรหม 8.นายเชรษฐา  ทองศักดิ์ 9.นายสมชาย ขวัญแน่น 10.นายบุญมี ก้อนแก้ว 11.นางสาวกัญญาณัฐ สันติชาติ 12.นายสมนึก คันทะวัง

ทั้งนี้ นายปรัชญา ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีเปิดเผยว่า เทศบาลตำบลชนแดนจะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม การบริหารงานโปร่งใส ประชาชนได้รับการบริการรวดเร็ว ทั้งนี้การที่จะทำให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือ   ร่วมแรง ร่วมใจ จากสมาชิกสภาเทศบาล,พนักงานเทศบาล,เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน, รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลชนแดนต่อไป นายปรัชญา ประเสริฐผล นายกเทศมนตรีกล่าวในที่สุด

ภาพ-ข่าว นายอุดมศักดิ์  เหล็กคำ/ น.ส.หัสยา  ชมภู/ จ.เพชรบูรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here