เปิดโรงพยาบาลสนามในโรงงานแยกผู้ติดเชื้อโควิดออกจากโรงงาน(สุพรรณบุรี)

34

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดโรงพยาบาลสนาม 330 เตียง และศูนย์พักคอยในโรงงาน ของบริษัทเอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด และ บริษัทสปริงคิทเช่น จำกัด เพื่อแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงาน เป็นการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เพื่อรองรับผู้ป่วยและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19สู่ชุมชน

นพ.ศุภฤทธิ์  เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามรางเข็มทอง บริษัทเอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด และ บริษัทสปริงคิทเช่น จำกัด ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายไพทูรย์  วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง นายธนวัน  ตันติเกษตรกิจ นายก อบต.บ่อสุพรรณ นายอำพล  จงสมบูรณ์โภคา กำนัน ต.บ่อสุพรรณ นายสนิท  ดุษฎีโหนด ประธานกรรมการบริษัทเอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด และ บริษัทสปริงคิทเช่น จำกัด พร้อมส่วนราชการภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

ด้าน นพ.ศุภทธิ์ เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของอำเภอสองพี่น้อง ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบกับอำเภอสองพี่น้องมีโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งและมีคนงานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความแออัดของผู้ติดเชื้อในโรงงานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงงาน นับเป็นการแบ่งเบาภารกิจของโรงพยาบาลประจำอำเภอ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ทั้งการจัดทำสถานที่ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อดูแลพนักงานและเจ้าหน้าที่ของโรงงานเองที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรือผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียว มีการจัดระบบการดูแลรักษาพยาบาลของผู้ติดเชื้อโดยประสานความร่วมมือของโรงพยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลผู้ประกันตนตามหลักประกันสุขภาพ และนับเป็นความเสียสละของผู้ประกอบการโรงงาน แสดงถึงความร่วมมือต่อนโยบายภาครัฐในการควบคุมโรคและสนับสนุนระบบการรักษาพยาบาล

ส่วนสถานประกอบการหรือโรงงานได้ให้จัดทำโรงพยาบาลสนามในโรงงานและศูนย์พักคอย เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกมา เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อในโรงงานและในชุมชน สำหรับบริษัทเอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด และ บริษัทสปริงคิทเช่น จำกัด ได้ใช้พื้นที่ข้างโรงงานมาดำเนินการตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย ขนาด 330 เตียง เป็นการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในโรงงานเองและคนในชุมชนรางเข็มทองโดยรอบ ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 มาช่วยดูแล ผ่านการประเมินตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถือว่ามีความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบด้วย ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 มีขนาด 262 เตียง มีทีมแพทย์พยาบาลกว่า 800 ชีวิต ขณะนี้อำเภอสองพี่น้อง ได้เปิดโรงพยาบาลสนามไปแล้วจำนวน  3 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยประมาณ1,100 เตียง ทำให้อำเภอสองพี่น้อง มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้ออาการรุนแรง โดยการดูแลรักษาในทุกระบบ โดยใช้แนวทางตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here