เปิดแล้วงานกาชาดเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงานของดีจังหวัดมุกดาหาร

9

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธี และมีนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ในนามคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร  ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสาธารณกุศล โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2565 รวม 9 วัน 9 คืน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือนร้อนต่อไป

การงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวดฟ้อนรำ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอำเภอต่าง ๆ การจำหน่าย “สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” (OTOP) จากท้องถิ่นและชุมชน การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน การออกร้านนาวาพาโชคของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยการออกรางวัลสลากกาชาด โดยได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากคณะกรรมการจัดงาน ส่วนราชการ อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลเมืองมุกดาหาร และผู้สนับสนุนอื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานอย่างเข้มข้น และกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานต้องแสดงหลักฐานผ่านการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การจัดให้มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และมีเจ้าหน้าที่คอยเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ภายในงานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีการจัดเตรียมวัคซีนครบทุกสูตรทุกยี่ห้อ เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย.

ภาพ-ข่าว นิรันดร์ ไชยชุติกาญจน์ มุกดาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here