เปิดศูนย์ AIC เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทางการเกษตร (ศรีสะเกษ)

10

ที่อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ชั้น   1   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสมชัย    คล้ายทับทิม  รอง ผวจ.ศรีสะเกษได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC จังหวัดศรีสะเกษ

 โดย นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เป็นประธานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ที่เกษตรกรและประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ

 เพื่อเป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต   ลดต้นทุนสินค้าเกษตรทำให้สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  โดยเน้นส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ  ใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี  รวบรวมช่างเกษตร   ปราชญ์เกษตร   เกษตรต้นแบบ  ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

เน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer  เข้าร่วม ทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งเกษตรอัจฉริยะด้าน e-commerce การสร้าง storyและpackaging   ด้านธุรกิจการเกษตร  เพื่อให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดี  ก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร  พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยังยืน  ตนขอให้ศูนย์ AIC ศรีสะเกษ ดำเนินงานด้วยความราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล  สร้างคุณประโยชน์ต่อภาคการเกษตรยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here