เปิดประชุมเริ่มโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง จ.เชียงใหม่

21

ประชุมเริ่มโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ด้วยนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภานโนบายแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั่งประธานบริหารแผนงานเพื่อทำหน้าที่บริหารแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย ด้านสังคม โดยแต่งตั่งคณะกรรมการอำนวยการแผนงานพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยนวัตกรรม หรือ สกสว ร่วมกับสมาคมเคลือข่ายไอซีที เพื่อการพัฒนาสังคม ( INSDA) ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here