เปิดธนาคารขยะรีไซด์เคิลในโรงเรียน สร้างค่านิยมให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม (พิษณุโลก)

18

ที่โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก นางพเยาว์ จ้อยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง พร้อมด้วย น.ส.พิริยาพร วัชรวดี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น และ นายสุเทพ เรือนคำ ผอ.รพ.สต.บ่อทอง ร่วมกันเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น โดยมีชาวบ้านในพื้นที่และคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชน

ธนาคารขยะรีไซเคิล ถือว่าเป็นการส่งเสริมรายได้ในระหว่างเรียน กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลจึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมทีดีและนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ส่วนธนาคารขยะก็มีรายได้จากการเป็นตัวแทนขายขยะรีไซเคิลให้กับร้านรับซื้อของเก่า และสามารถนำกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา หรือสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนได้อีกด้วย.

ภาพ-ข่าว ธเนส อนุดิษฐ/พิษณุโลก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here