เปิดคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.สานใจไทย สู่ใจใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่การเรียนรู้แก่เยาวชนในภาคใต้

 ทั้งนี้ อพวช. มีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนในสังคมไทย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆโดยมีการจัดกิจกรรมค่าย สานใจไทย สู่ใจใต้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยนำไปจัดแสดงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เพื่อให้เยาวชนได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความแตกต่างกันในเชิงพหุวัฒนธรรม ระหว่างสังคมของท้องถิ่น สังคมไทย และสังคมโลก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต จึงเป็นที่มาของโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทยสู่ใจใต้

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ เน้นการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ให้ความรู้ควบคู่กับการลงมือทำ ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในรูปแบบของ นิทรรศการสนุกกับอาชีพวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส ชุด Wit in Case กิจกรรมมุมนักประดิษฐ์ กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมครู การพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2563 โดยการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. สานใจไทย สู่ใจใต้ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานร่วมจัดทุกภาคส่วน ที่เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

ภาพ-ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here