เทศบาลเมืองสองพี่น้องป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) (สุพรรณบุรี)

28

ที่ จ.สุพรรณบุรี นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้จัดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีนายประเจตน์ เสร็จกิจดี นางสาวรัชช์นันท์ ชื่นสุขอุรากุล และนายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรีฯ นายณรงค์ ใจเพียร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นางอนัญลักษณ์ ประมูลมาก รองปลัดเทศบาลฯ นายธีระ สัตยวาที ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางเมตตา นกเกตุ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายสมชาย เจริญทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายกมล หลักดี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ร่วมกิจกรรม

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อครั้งนี้ได้ใช้รถบรรทุกน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (แบบละอองฝอย) ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง สภ.สองพี่น้อง ตลาดสดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตลาดท่ารถ บ.ข.ส. ตลาดโต้รุ่ง  ตลาดนัดรวมถึงบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียงและทางสาธารณะ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)พร้อมกับได้มีการให้รณรงค์ให้ความรู้แนะนำวิธีปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิต 19 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นจึงได้นำทีมงาน ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 จนครบทุก19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสองพี่น้อง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และได้สั่งการให้กองช่างและกองประปา ดำเนินการติดตั้งจุดล้างมือ ภายในสำนักงานเทศบาลและภายในตลาดบางลี่ และได้ตั้งเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดต่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการประชาชน ได้สามารถทำความสะอาดมือได้บ่อยๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ทางด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลบาลเมืองสองพี่น้องได้ร่วมกันผลิตอุปกรณ์และหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน โดยมีต้นทุนต่อชิ้นไม่ถึง 10 บาท และสามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเร่งผลิตหน้ากากอานามัยแจกให้กับประชาชนให้ทั่วถึง

มงคล สว่างศรี ภัทรพล พรมพัก ธนกฤต แตงโสภา ไพรัช ภมรพล โสภณ สว่างศรี นิกร สิงห์พิมาตร นพดล  แก้วเรือง ดนัยภพ สังข์สุวรรณ ทีมข่าวสุพรรณบุรี  

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here