เทศบาลเมืองชุมพร เปิดสภาฯ ผ่านมติแผนพัฒนาฯทบทวน ให้ใช้งบทันในปี 66

0

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองชุมพร อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายณัฐวัฒน์ โชติกสถิตย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพร พร้อมด้วย นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร ผอ.กองต่างๆ ข้าราชการเทศบาลเมืองเข้าร่วมประชุมพร

สำหรับการเสนอโครงการที่มีการปรับปรุงแล้วนำมาบรรจุในแผนพัฒนาฯ คือ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถ.สายเมืองชุมพร 7 ซอย 2 ที่มาจาก ยุทธศาสตรที่ 1 ,โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถ.สายเมืองชุมพร 7 ซอย 2 ที่มาจาก ยุทธศาสตรที่ 1 การทำหลังคาอาคาร รพ.เทศบาลเมืองชุมพรที่ใกล้จะแล้วเสร็จ และคุรุภัณฑ์เพิ่มเติมต่างๆ ที่แต่ละกองเสนอเพิ่มเติม และเสนองบประมาณบรรจุในแผนงบประมาณ เพื่อจะได้ดำเนินการให้ทันในปี 2566 โดยสภาได้ร่วมกันพิจารณาตั้งคณะกรรมการเแปรญัตติในครั้งถัดไปอีกด้วย ทั้งนี้ สภาเทศบาลเมืองชุมพรได้มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ทันใช้ในปีงบประมาณ 2566 นี้

ทางด้าน นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวว่า ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลเมืองชุมพร มาจาก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารทั่วไป ในวงเงิน 3,569,000 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม ซึ่งอยู่ในแผนงานสาธารสุข 3,452,000 บาท ด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,612,000 บาท และด้านการดำเนินการอื่นๆที่อยู่ในแผนงานของงบกลาง 267,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,900,000 บาท   

 สำหรับการประมาณรายรับ-รายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาลเมืองชุมพรมาจาก 1.รายได้ที่เทศบาลเมืองชุมพรจัดเก็บเอง ในปี 2566 อยู่ 3,700,000 บ. และรายได้ที่รัฐฯจัดสรรให้อีก 5,200,000 บ. ซึ่งก็อยู่ในกรอบของการบริหารจัดการงบประมาณเทศบาลเมืองชุมพรเหมือนเดิม นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวปิดท้าย.//

@chaijexu

ชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร เปิดสภาฯ ผ่านมติแผนพัฒนาฯ(ทบทวน) ให้ใช้งบทันในปี 66

♬ เสียงต้นฉบับ – Chaij Exu – Chaij Exu

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here