เทศบาลตำบลเวียงต้า “เพิ่มศักยภาพ” เปิดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

2

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลองจังหวัดแพร่ นายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปี 2565 โดยงานนิติการได้จัดอบรมขึ้นในหัวข้อเรื่อง กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้สู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมี นายเจตณรงค์ อินกัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  และ นายนิติพงศ์ เดือนเพ็ญ ท้องถิ่นอำเภอลอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมอบรม

นายประภาส โพธิตา กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลเวียงต้า เปิดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ประจำปี 2565 ซึ่งงานนิติการได้จัดอบรมขึ้นในหัวข้อเรื่อง กฎหมายท้องถิ่นน่ารู้สู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายเจตณรงค์ อินกัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  และ นายนิติพงศ์ เดือนเพ็ญ ท้องถิ่นอำเภอลอง เป็นวิทยากรให้ความรู้

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว  ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here