เทศบาลตำบลอุ้มผาง -น้อมนำแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟู เสริมสร้างแหล่งอาหาร ให้ชุมชนหลังน้ำท่วมใหญ่ และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว

4

.นายณัฐพงศฺ์ สุภัทรานนท์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง กล่าวว่า เทศบาลตำบลอุ้มผาง โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุ้มผาง ทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักเพาะกล้าไม้ กล้าผัก  เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากเกิดอุทกภัยน้ำท่วม และปลูกไว้เพื่อเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว ประชาชนสามารถไปเก็บผักกินได้ เป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอด ให้กับพี่น้องประชาชน รายการไม้ดังกล่าวประชาชนที่สนใจ สามารถนำไปปลูก ที่บ้านได้

นายณัฐพงศฺ์ สุภัทรานนท์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลอุ้มผาง ยังกล่าวต่ออีกว่า เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริม และปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ประกอบกับเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดตากเข้าร่วมประกวดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 ประจำปี 2564

 ซึ่งเทศบาลตำบลอุ้มผาง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ดังนั้น เพื่อเป็นการ  ต่อยอด “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” ให้ยั่งยืน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุ้มผาง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นายธีระ  มูลแก้ว ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทุกประเภท กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศบาลตำบลอุ้มผาง ให้ดูแล รับผิดชอบดูแลศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยเทศบาลตำบลพบพระเน้นการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ไม่ใช้สารเคมี ในการปลูกพืช โดยเทศบาล ตำบลอุ้มผางได้จัดทำโครงการปุ๋ยหมัก ใช้เศษวัชพืช มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อ ใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ และโครงการ ศูนย์สาธิต ที่ลำห้วยนา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ของชุมชน

ท่านใดจะมาศึกษาดูงานหรือมารับความรู้ เทศบาลตำบลอุ้มผางยินดีต้อนรับเทศบาลตำบลอุ้มผาง จัดทำโครงการนี้ หลังจาก พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นแหล่งอาหารในชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนและการปศุสัตว์  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พลังงานทดแทนการปศุสัตว์  โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ ยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลอุ้มผาง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรเครือข่ายที่อยู่นอกพื้นที่ และ ในอนาคต ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต่อไป

ภาพ-ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here