เทศบาลตำบลสูงเม่น “จัดเวที” ประชาคม เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสูงเม่น

1

ที่เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดย นางจงกลณี อินทรสมใจ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น ในช่วงวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 ทางเทศบาลตำบลสูงเม่น จัดเวทีประชาคมครบทั้ง 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 ชุมชนท่าล้อร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ชุมชนเม่นทองพัฒนา หมู่ที่ 3 ชุมชนประชารักษ์ถิ่น หมู่ที่ 7 ชุมชนท่าล้อพัฒนา และหมู่ที่ 8 ชุมชนท่าม้าพัฒนา

 นางจงกลณี อินทรสมใจ กล่าวว่า ในฐานะคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น รู้สึกเยี่ยมมากที่เทศบาลตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ในช่วงวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 จัดเวทีประชาคมครบทั้ง 5หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 ชุมชนท่าล้อร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 2 ชุมชนเม่นทองพัฒนา หมู่ที่ 3 ชุมชนประชารักษ์ถิ่น หมู่ที่ 7 ชุมชนท่าล้อพัฒนา และหมู่ที่ 8 ชุมชนท่าม้าพัฒนา ซึ่งได้รับการสะท้อนอุปสรรคปัญหาของพี่น้องชาวบ้านให้กับคณะผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อมูลทั้งหมดทางคณะผู้บริหารจะนำเข้าบรรจุเข้าแผนพัฒนาและนำไปปรับปรุงแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนตามความต้องการและเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสูงเม่นต่อไป

ภาพ-ข่าว  ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here