เทศบาลตำบลร้องกวาง”สร้างความมั่นใจ” ให้กับประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลตำบลร้องกวาง

3

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง กล่าวว่า เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลตำบลร้องกวางทางคณะบริหารฯ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการ ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) บุคลากรที่มีความเสี่ยงหรือเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ่งผลการตรวจบุคลากรทุกคนมีผลเป็นลบ เพื่อให้การบริการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลร้องกวาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid -19)

เทศบาลตำบลร้องกวางจึงได้กำหนดขั้นตอนการติดต่อราชการดังนี้  1.ให้ผู้ติดต่อราชการทุกท่านทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยให้มิดชิดตลอดระยะเวลาที่มาติดต่อราชการ   2.นั่งรอตรงจุดรับบริการ และกดกริ่งสัญญาณเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่มาให้บริการ 3.เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการรับเรื่อง และประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  4.ให้ผู้รับบริการ นั่งรอในเต็นท์อำนวยการ โดยให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรีบดำเนินการด้านเอกสารอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดต่อ ภายในระยะเวลา 5 นาที เจ้าหน้าที่ฯ ส่งมอบเอกสารให้ผู้ติดต่อบริเวณเต้นท์อำนวยการ

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here