เทศบาลตำบลป่าแมต “เปิดโครงการ” พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามกิจกรรม “การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”

5

ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามกิจกรรม “การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”  โดยมี นายเจริญ  สิทธิศร ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความคิด และจิตใจ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้สร้างองค์ความรู้ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับตนเองและสังคม รวมถึงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าแมต , ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) เข้าร่วมพิธี

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าแมต ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเป็นอย่าง เพราะเขาคืออนาคตของชาติบ้านเมือง จึงเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามกิจกรรม การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นขึ้น 1.เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความคิด และจิตใจ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้สร้างองค์ความรู้ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับตนเองและสังคม ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย และ 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here