เทศบาลตำบลป่าแมต “เปิดอบรม” ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนบ้านสุพรรณ

5

ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านสุพรรณ หมู่ 3 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เป็นประธาน เปิดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนบ้านสุพรรณ หมู่ที่ 3 (บ้านสะอาดอนามัยดี ชีวีสมบูรณ์) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลป่าแมต ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยชุมชนบ้านสุพรรณได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชนบ้านสุพรรณ หมู่ 3 (บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มีความตระหนักร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ตลอดจนลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เรื่องการสุขาภิบาลที่พักอาศัย การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานในครัวเรือนและชุมชน

รวมทั้งสร้างพฤติกรรม อนามัยส่วนบุคคลที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอินทรีย์อย่างถูกวิธี ซึ่งส่งผลให้สามารถป้องกันและควบคุมโรคติดต่อได้นั้น โดย นางมีนา  มงคล (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต , ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนหมู่ที่ 3 ตำบลป่าแมต เข้าร่วม

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here