เทศบาลตำบลป่าแมต “ส่งเสริม” มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้ร้านอาหาร/แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

2

ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต มอบหมายให้ นายสุธรรม ศรีชมภู รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้ร้านอาหาร/แผงลอยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตามโครงการพัฒนางานอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหาร ในเขตตำบลป่าแมตให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ระหว่าง เทศบาลตำบลป่าแมต ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลาดสดและมินิมาร์ท องค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตตำบลป่าแมต โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต เข้าร่วม

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here