เทศบาลตำบลช่อแฮ “ประชุมสภา” สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2

ที่เทศบาลตำบลช่อแฮ นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ทางเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยฝ่ายสภาฯ โดยมี นายอุเทน ทาหาญ ประธานสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ญัตติขอรับผิดชอบในการโอนเงินงบประมาณประจำปีและญัตติขอรับความเห็นชอบในการกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 

นายอุเทน ทาหาญ ประธานสภา ฯ กล่าวว่า การเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ญัตติขอรับผิดชอบในการโอนเงินงบประมาณประจำปีและญัตติขอรับความเห็นชอบในการกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมี นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่อแฮ เข้าร่วม ทุกท่านได้ทำหน้าที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลช่อแฮให้ดีที่สุด

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here