เซลล์แมนสระแก้ว ลงนามบันทึกข้อตกลงกิจกรรม We Welcome To Sakaeo ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจฐานราก

8

ผู้สื่อข่าวรายงาน”  ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประธานหอการค้า พาณิชย์จังหวัด และ ประธาน Beach Club สระแก้ว และ หัวหน้าส่วนราชการ ธุรกิจภาคเอกชนและประชาชนผู้ประกอบกิจการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กิจกรรม We Welcome To Sakaeo เพื่อให้เกิดการบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

โดยแต่ละหน่วยงานจะสนับสนุน ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภายใต้กิจกรรม We Welcome To Sakaeo และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงนโยบายของภาคส่วนต่าง ๆ ให้ลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนอย่างแท้จริง

 โดยองค์กรภาคเอกชนจะเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นหนึ่งในการดำเนินการร่วมกับแต่ละหน่วยงาน ถ้าแต่ละหน่วยงานนั้นมีแผนหรือโครงการองค์กรภาคเอกชน สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในแผนและโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้แผนงานและโครงการ ของแต่ละหน่วยงานตรงกับความต้องการของประชาชน จังหวัดสระแก้ว และ พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว มีบทบาทเป็นทีมการตลาดจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) เป็นศูนย์กลางพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคให้เข้มแข็งส่งผลให้เกิดการยกระดับการค้าและการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น (Micro SMES) เติบโตอย่างยั่งยืน.ด้านนางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตรพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว กล่าวอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องและจังหวัดต่างๆ มาท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้วกันสักครั้ง.

ภาพ-ข่าว  นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here