เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “น้ำไหล น้ำใส ภูมิทัศน์ดี และมีจิตสำนึก”

12

นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสมชาย กระหลู่ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  ได้ร่วมกันแถลงข่าว ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ (26 ต.ค. 64) ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้สานต่อการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสาย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง ความยาวรวม 31 กิโลเมตร ซึ่งปัญหาที่ยังเกิดขึ้น คือ การบุกรุกพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่สองฝั่งคลองแม่ข่า  โดยเฉพาะในเขตตัวเมือง  ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ข่า (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป้าหมาย คือ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” ซึ่งขับเคลื่อนแผนแม่บทแบบมีส่วนร่วมด้วยคณะทำงานในแต่ล่ะด้าน ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ “น้ำไหล น้ำใส ภูมิทัศน์ดี และมีจิตสำนึก”

โดยในส่วนของน้ำไหล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแก้มลิง เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา  โดยได้จัดทำแก้มลิงฝายแม่แตง ที่อำเภอแม่แตง  มีการขุดลอกคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา  พร้อมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาการล่วงล้ำลำคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา , ส่วนของน้ำใส ได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจัดการน้ำเสีย และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคลองแม่ข่า พร้อมทั้งเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าให้ใสสะอาดอยู่เสมอ , ด้านภูมิทัศน์ดี ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมสองฝั่งคลองให้เกิดความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้  และในด้านการมีจิตสำนึก ได้ดึงหน่วยงานต่างๆ และพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา  โดยได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในระยะยาว  ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการอนุรักษ์และรักษาคลองแม่ข่า จนเกิดการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน  อีกทั้งยังมีโครงการที่อยู่ในส่วนระหว่างดำเนินการ เช่น การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลอง  โครงการปรับปรงภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ถนนระแกง ถึงประตูน้ำประตูก้อม (สถานีสูบน้ำเสียที่ 6)  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 และ โครงการประตูระบายน้ำสบแม่ข่า  พร้อมจัดทำโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า สนับสนุนโครงการพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here