เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ลงนามร่วม 18 หน่วยงาน ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ และพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ

7

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยโจ้  รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9 แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี

การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาครบทุกขั้นตอน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของทั้ง 18 หน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการพัฒนาประเทศ

ในการนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวแสดงเจตนารมณ์ในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่า เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ/บุคลากร ด้วย วทน. โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความยินดี  ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า (โยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

ภาพ-ข่าว นิวัตร  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here