เชียงใหม่ กรมการปกครอง อบรมแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

4

ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเน้นหนักการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายรัฐพล นราดิศร และนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอ ,ปลัดอำเภอประจำตำบล ,พัฒนากรประจำตำบล ,ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ,ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม

 กรมการปกครองและสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมฯ  ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นายอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนากร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการหมู่บ้าน 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ในการวางแผน เทคนิคทางการบริหาร การเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนในระดับพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือต่อไป

 นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า แผนพัฒนาหมู่บ้านถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารพัฒนาหมู่บ้านแล้ว ยังเป็นบันไดขั้นแรกของการเชื่อมโยงแผนพัฒนาในทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้บูรณาการการจัดทำแผนร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งในส่วนของกรมการปกครองโดยเฉพาะนายอำเภอจะต้องกำกับดูแลและมอบหมายปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล ให้เป็นแกนหลักและเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการดำเนินการ ทั้งองค์ความรู้ ขั้นตอนในการจัดทำประชาคมและการบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการประจำตำบลในพื้นที่ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวต่อไป

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here