เชียงราย 4 องค์กร ร่วมกับภาครัฐ ดำเนินโครงการบ้านมั่งคงช่วยเหลือผู้ยากไร้

4

ที่โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  นำโดย คุณนภภูมิ ไชยวุฒิ หัวหน้าโครงการประจำภาคเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช.  คุณวิโรจน์ ติปิน ประธานเครือข่ายประชาชนเพื่อสิทธิชุมชนและการอนุรักษ์ คสอ. คุณสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต คุณศุภาพิชญ์ สงคำ หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงราย  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ  ได้ประชุมร่วมกันกับ ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชนในพื้นที่

โดยใน ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง 13 หมู่บ้าน บ้านสันติคีรี  บ้านอาแหละ  บ้านเล่าสิบ  บ้านธาตุ  บ้านป่าคาสุขใจ  บ้านกลาง  บ้านอาแบ  บ้านป่าคาสามัคคี  บ้านพนาสวรรค์  บ้านแม่จันหลวง  บ้านเจียงจาใส  บ้านใหม่สันติ  บ้านตงจาใส  ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน 5 หมู่บ้าน บ้านรวมใจ บ้านจะกอนะ บ้านแสนใหม่ บ้านเฮโก บ้านหล่อโย เพื่อดำเนินการโครงการบ้านเข้มแข็ง ให้กับผู้ยากไร้ ในชุมชนที่ไม่ได้มีสถานะทางทะเบียน และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ เพื่อให้มีความมั่นคงทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย และความั่นคงทางด้านอาหาร ให้สามารถดำเนินชีวิตได้

คุณศุภาพิชญ์ สงคำ หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชุมหารือกับชุมชนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอโครงการให้กับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ร่วมไปถึงเป็นการเริ่มต้นโครงการโดยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดำเนินการหาเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ยากไร้ บ้านเรือนทรุดโทรม

คุณสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต กล่าวว่า การเข้าไปให้การช่วยเหลือในโครงการบ้านมั่นคงนี้ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้มั่นคงตามชื่อโครงการเท่านั้น แต่เป็นการสร้าวความมั่นคงในการดำรงชีวิต รวมไปถึงความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเมื่อมีความมั่นคงทั้งบ้าน และอาหาร ก็จะทำให้มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีได้

ภาพ-ข่าว ณัฐวัตร ลาพิงค์ จ.เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here