เชียงราย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จำนวน 38,573 ทุน ทั่วประเทศไทย

0

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำมิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา โดยมีท่านนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ/ ท่านดร.นพมาศ วรผาบ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 /นางกชพร คำวงษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา /นายขจรศักดิ์  กาติ๊บ ประธานกรรมการบริหารโครงการ นายสาโรจน์  ศิริเมือง ผู้ประสานงานภาค1 /นางสาวศุภาพิชญ์  สงคำ ผู้ประสานงานภาค 2 / นายณัฐฐศรัณฐ์  พรหมเผ่า  ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน /  นายวิจิตร สมศรีวัฒนา ผอ.โรงเรียนบ้านฮวก/นายปรีชา โสภาเคน ผอ.โรงเรียนแวนโค้ง เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้   

มูลนิธิฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีอนาคตที่สดใสและมีอาชีพการงานที่มั่นคง เพราะมูลนิธิ ฯ เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กองทุนการศึกษาเป็นทุนของมูลนิธิฯ ที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในครอบครัวที่ขาดแคลน ซึ่งในปี  2566  มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 38,573 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,866,100  บาท   

และนอกจากโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา มูลนิธิ ฯ เน้นย้ำให้ความสำคัญสร้างพลังในกลุ่มภาคีเครือข่าย ระดมพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอบด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพ อนามัยโภชนาการ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ คุณธรรม และจริยธรรม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ซึ่งผลสำเร็จของการทำงานร่วมกับภาคสังคมครั้งนี้ได้ช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์ ให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีและเข้มแข็งของชุมชนแลประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้กว่า 326,000 คน ทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here