เชียงราย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส จำนวน 38,573 ทุน ทั่วประเทศไทย

0

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่  ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อำเภอลอง จังหวัดแพร่      นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายกิตติชัช  บุตรศรี  นายอำเภอลอง  เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

มูลนิธิฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีอนาคตที่สดใสและมีอาชีพการงานที่มั่นคง เพราะมูลนิธิ ฯ เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กองทุนการศึกษาเป็นทุนของมูลนิธิฯ ที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในครอบครัวที่ขาดแคลน ซึ่งในปี  2566  มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 38,573 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103,866,100  บาท      

และนอกจากโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา มูลนิธิ ฯ เน้นย้ำให้ความสำคัญสร้างพลังในกลุ่มภาคีเครือข่าย ระดมพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอบด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพ อนามัยโภชนาการ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ คุณธรรม และจริยธรรม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ซึ่งผลสำเร็จของการทำงานร่วมกับภาคสังคมครั้งนี้ได้ช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์ ให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีและเข้มแข็งของชุมชนแลประเทศชาติต่อไปในอนาคตได้กว่า 326,000 คน ทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here