เชียงรายพัฒนาเมืองเก่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

5

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานการประชุมสรุปผลดำเนินการโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาเมืองเก่า เพื่อการท่องเที่ยวของกลุ่มล้านนาตะวันออก และการเสวนาในหัวข้อ “เมืองเก่าทรงคุณค่า สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์” Moving Lanna Forward : Recreating the Past for the Future โดยมีคณะผู้ร่วมนำเสนอ ได้แก่ นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายธนินท์ ยุคะลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเกิดผลลัพท์ที่เป็นการต่อยอดและบูรณาการผลการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ  ผนวกกับแนวคิดการพัฒนาเมืองเก่าอย่างสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันด้วย  ผลสำเร็จของการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมต่อการพัฒนา และร่วมบูรณาการ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าและอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชุมชน ของล้านนาตะวันออก อันจะทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย

ภาพ-ข่าว ชาติณรงค์ ปัญญาฟู เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here