เจ้าคุณวัดปากน้ำมิชิแกนและคณะสงฆ์ หนุนชาวบ้านไม่ตัดไม่เผาไม่ทำลายป่า(ศรีสะเกษ)

29

ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม  บ้านโนนแดงโนนม่วง  ต.ทุ่งไชย  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  เจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ  (พิมล  ญาณวิมโล  คำเครื่อง  ป.ธ.9)  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน  สหรัฐอเมริกา  ได้เป็นประธานในการประชุมเสวนาเรื่อง การพัฒนาวิถีชุมชนลุ่มน้ำห้วยวะและห้วยสำราญ  ซึ่งวัดป่าพิมลมังคลารามได้จัดการประชุมเสวนาในครั้งนี้ขึ้น 

โดยผู้ร่วมเสวนา  ฝ่ายสงฆ์  ประกอบด้วย  พระครูบุญสถิต  ปัญญาวโร  (หลวงพ่อห้วยวะ)  พระครูศรีปริยัติวงศ์  เจ้าคณะ  อ.ห้วยทับทัน  พระครูสิริคณาภิรักษ์  เจ้าคณะ อ.ยางชุมน้อย  พระมหาสำราญ  สุเมโถ  เจ้าคณะ  อ.เมืองจันทร์  เจ้าคณะ  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  เจ้าคณะ  อ.กันทรารมย์  เจ้าคณะ  อ.วังหิน  เจ้าคณะ  ต.ทุ่งไชย  เจ้าคณะ  ต.ก้านเหลือง  เจ้าคณะ  ต.บุสูง  และเจ้าอาวาสวัดโคกจาน  โดยมีผู้ร่วมประชุมเสวนาฝ่ายฆราวาส  ประกอบด้วย  ผู้นำชุมชน  ชาวบ้านโนนแดงโนนม่วง  ผู้แทนกระทรวงพลังงานและกระทรวงเกษตร  กรรมการมูลนิธิ  พระมหา  ดร.ชื่น – นายจันทร์  เพ็งแจ่ม  กรรมการมูลนิธิฯ – สมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง  วัดสระกำแพงใหญ่  นายมหาหิงส์  ไพรสิน  นักจัดรายการวิทยุชื่อดังของ  จ.ศรีสะเกษ  นายทนงศักดิ์  อุทุม  ข้าราชการครูบำนาญ  ร่วมการเสวนาในครั้งนี้  ซึ่งที่ประชุมมีการเสนอแนวคิดและแนวทางในการรักษาลุ่มน้ำห้วยวะและห้วยสำราญ  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน รู้สึกเป็นมิตรกับป่าและผืนน้ำ อยากจะเปลี่ยนความรู้สึกชาวบ้านที่มีความรู้สึกว่าถ้าเขายิ่งบุกรุกป่าได้เท่าไร  เขายิ่งได้ที่นาเพิ่มขึ้น  เพราะเขาได้ที่นาเพิ่มขึ้น  เขาสามารถทำนาได้มากขึ้น  ในความเป็นจริง  การทำนาได้มากขึ้น  แต่ว่าที่ป่าลดลง  เพราะฉะนั้นการอยู่แบบนี้ไม่น่าจะเป็นมิตรต่อกัน  ก็เลยต้องเปลี่ยนให้เขาเชื่อว่าป่าและน้ำเป็นวิถีชีวิตของชุมชนที่เราต้องมีต้องอยู่ด้วยกัน  ให้เราอยู่กับป่ากับน้ำอย่างเป็นมิตรต่อกัน  จะต้องทำอย่างไร  จึงต้องมาทำให้ชาวบ้านเปลี่ยนความรู้สึกใหม่  เกี่ยวกับความเชื่อ – ศรัทธา  และแนวปฏิบัติของผู้คนในชุมชน  น่าจะร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ส่งผลต่อแนวปฏิบัติ  หรือที่เรียกว่า  Mindset  ที่ถูกต้อง  ชัดเจน – ประหยัด  เกี่ยวกับเรื่องศาสนพิธี  วิถีชุมชน  และแนวทางศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิทักษ์ดูแลรักษาสายน้ำ  (ห้วยวะ  ห้วยสำราญ)  และสภาพป่าให้คงอยู่  ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here