เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จ.ภาคเหนือ เพื่อประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาการพัฒนาเพิ่มศักยภาพความพร้อมในการทำงาน

8

นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย นายจรัญ ทรเทพ รองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่, นายสิทธิพล พันธ์พร ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอสันกำแพง/เลขานุการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะได้เดินทางไปประชุมและรับทราบปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อำเภอแม่ออน พร้อมบรรยายโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด

ทั้งนี้ตามคำสั่งการของนายเจริญฤทธ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือถึง นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จ.ภาคเหนือตอนบน พร้อมวิทยากรให้ดำเนินการติดตามโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ของชุมชนในการเชื่อมโยงสู่การใช้พลังชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านใหม่ตอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 15 คน เพื่อให้การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมได้ร่วมประเมินสรุปพร้อมมอบหมายภารกิจเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านใหม่ตอนแก้ว ได้ดำเนินการตามแผนเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอแม่ออนมีจำนวน 20 หมู่บ้านที่เป็นสมาชิก เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอที่ต้องมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้เกิดความมั่นคงและเป็นต้นแบบในการบริหารการจัดการที่ดี.

ภาพ-ข่าว นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here