Thai Reference (อาสาไทยยืนยัน)

Thai Reference จะเป็นศูนย์รวมคนสื่อ และผู้มีประสบการณ์ทุกๆ ด้าน เพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนอุดมการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน เติมเต็ม ให้กับสังคมไทย

Experiences หรือ ความชำนาญการ และประสบการณ์ คือคุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่งไม่อาจสร้างได้เพียงแค่ วันเดียว จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย หากสิ่งนี้หายไปเพราะสิ้นสุดสถานะมนุษย์เงินเดือน ประกอบกับ สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ ตัวเราต้องเป็นเจ้านายตัวเอง พึ่งพาตนเอง แนวคิดการเป็นลูกจ้างเริ่มหายไปจากสังคม มาเป็นการทำงานเป็น Project / Freelance / Specialist Expertise / Anywhere โดยใช้สื่อออนไลน์

*** รองรับหลายภาษา (Multi-Language) ***