เกษตรแพร่ “ร่วมขับเคลื่อน” การดำเนินงานตามแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยใช้ TPMAP อำเภอเมืองแพร่

4

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนโดยใช้ TPMAP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากภาคี การพัฒนาต่างๆ ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 แนวทางขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่ สำหรับตัวชี้วัดการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ

สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบตัวชี้วัด ในมิติด้านรายได้ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพาณิชย์ สำหรับอำเภอเมืองแพร่ มีจำนวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 240 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่มีความต้องการด้านการเกษตร ตามแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

โดยใช้ TPMAP จำนวน 30 ครัวเรือน 10 ตำบล แบ่งเป็น กลุ่มที่ประสงค์ให้หน่วยงานราชการสงเคราะห์ จำนวน 9 ครัวเรือน และกลุ่มที่ประสงค์ให้หน่วยงานพัฒนาอาชีพ จำนวน 21 ครัวเรือน โดยกลุ่มที่ประสงค์ให้หน่วยงานราชการพัฒนาอาชีพ ได้ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ได้แก่ พันธุ์พริกและมะเขือ และเมล็ดพันธุ์ต่างๆ สำหรับสนับสนุนให้เกษตรกรเป้าหมาย โดยมี นายเรืองกิตติ์ พันธุ์เลิศเมธี เกษตรอำเภอเมืองแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

ภาพ-ข่าว  ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here