เกษตรแพร่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ”เพื่อยกระดับ” รายได้จากอุตสาหกรรมแปรรูป

0

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวปิดการฝึกอบรม และให้แนวทางแก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้จากอุตสาหกรรมแปรรูป และการสร้างป่าอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตไผ่เพื่อการค้า ลดพื้นที่ปลูกพืชไร่ โดยการปลูกพืชทดแทนเพื่อลดปัญหาหมอกควัน และไฟป่า รุ่นที่ 10 เกษตรกรเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ เกษตรกรอำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น รวมจำนวน 78 ราย

ทั้งนี้ โดยวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการไผ่ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่ (กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในหลักสูตรการขยายพันธุ์ไผ่ ตลาดและความต้องการใช้ไผ่ในเชิงอุตสาหกรรม การปลูก ดูแลรักษาไผ่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไผ่ โดยมีนางสาวกรณ์สิรี อภิสิริรัชฎ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอวังชิ้น ร่วมพบปะและให้แนวทางการดำเนินโครงการฯ แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมด้วย

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here