เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

27

ที่สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ นายนิกร  ลาภเจือจันทร์  เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง เปิดเผยว่า อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง   และ ส่วนราชการทุกส่วนของอำเภอน้ำเกลี้ยง ได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563  ขึ้นในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย)บ้านตองปิด เลขที่ 142 หมู่ที่ 1 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  เกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง เปิดเผยต่อไปว่า กิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้  มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า ของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญหลายด้านด้วยกันได้แก่  การลดต้นทุนการผลิต (การทำนาดำ)  การเพิ่มผลผลิต  (การใช้ปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า การแปรรูป/การบรรจุภัณฑ์/การจัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงตลาด การทำบัญชีครัวเรือน การใช้นวัตกรรมเกษตรกรรมแม่นยำ  เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฏีใหม่ ภายในงาน มีโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร   จึงขอเชิญเกษตรกรและประชาชนในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยงและอำเภอใกล้เคียงไปร่วมชมการจัดงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ภาพ-ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข / ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here