เกษตรพังงาร่วมกับเกษตรทับปุด ชูข้าวไร่ดอกข่าและพืชทางเลือก สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดในงาน Field Day อ.ทับปุด

4

นายวินัย อินทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2565 & ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรทางเลือกจังหวัดพังงา โดยมีนายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ นายอำเภอทับปุด เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องข้าวไร่ดอกข่าและพืชทางเลือก “ไผ่”  สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีศักยภาพในจังหวัดพังงา และมี สถานีเรียนรู้ 4 สถานี นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 105 คน สถานที่จัดงาน ศพก.เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่ ม.ที่ 4 ต.ทับปุด จ.พังงา

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here