เกษตรจังหวัดนครพนม ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกษตรกรปลูกผักริมโขง เน้นการผลิตที่ปลอดภัยมีคุณภาพ สู่การจำหน่ายตลาดโมเดอร์นเทรด

9

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยริมโขง ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำก่ำ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีสมาชิกเกษตรกรผู้ปลูกผักตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จำนวน 48 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากกระแสการรักสุขภาพของผู้คนในปัจจุบัน และความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกและของไทย ที่ได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นผู้บริโภคได้ให้ความสนใจ และมีกำลังซื้อผลผลิตสำหรับการบริโภคสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่จะตอบสนองต่อสุขภาพที่ดี จึงนับว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะต้องปรับตัวในการผลิตพืชที่มีความเหมาะสม ให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน โดยยึดหลักทำการเกษตรแบบใช้ตลาดนำการผลิต และพัฒนามาตรฐานการปลูกพืชมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการนำสินค้าและผลผลิตไปสู่การจำหน่ายในตลาดโมเดอร์นเทรดที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

  สำหรับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการเพาะปลูกพืชผัก ทั้งพืชอายุสั้น และพืชอายุยาว ตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นประจำเกือบตลอดทั้งปี แต่เกษตรกรยังไม่ได้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมากนัก อีกทั้งการปลูกพืชบางชนิดยังมีการใช้สารเคมีและคุณภาพที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และยังประสบปัญหาราคาสินค้าการเกษตรไม่แน่นอน เกิดการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและปลอดภัย อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดภายในและต่างประเทศได้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึงได้เข้ามาส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยจัดให้กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่เกษตรกรผู้ปลูกผักตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 48 ราย

โดยได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักที่ปลอดภัย และการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกผักที่ปลอดภัย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการบริหารจัดการด้านการตลาดที่นับว่ามีความสำคัญที่จะต้องพัฒนาผลผลิตไปสู่การจำหน่ายในตลาดที่กว้างขึ้นและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้อย่างมั่นคง

ภาพ-ข่าว ทวี จ.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here