อ.สูงเม่น ฯ จัดกิจกรรม Kick Off โครงการส่งเสริมการ หยุดเผา ในพื้นที่เกษตร สร้างเครือข่ายการดำเนินการสิ่งแวดล้อมที่ดี

5

ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Kick Off โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร อำเภอสูงเม่น เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาในพื้นที่การเกษตร เกิดการตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ

โดยมีกิจกรรม สาธิตการอัดฟางก้อน สาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบกลับกอง โดย นายสถานิตย์ จันใจวงศ์ กำนันตำบลเวียงทอง กล่าวต้อนรับ นางหนึ่งฤทัย กองนำ เกษตรอำเภอสูงเม่น กล่าวรายงาน มีผู้ร่วมกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด /ระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ และเกษตรกรในพื้นที่นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานร่วมกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรม เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here