อ่างทอง เปิด รร. ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ

3

นางสาวอรวรรณ  สุวพันธุ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  เพื่อส่งเสริมความรู้  พัฒนาสุขภาพชีวิต  อารมณ์  สังคม  ซึ่งมีจำนวนนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน  ประกอบด้วยนักเรียนชาย จำนวน 6 คน  นักเรียนหญิง 44  คน  เพื่อจัดอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง  ทั้งในสถานที่  และอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ให้คงความแข็งแรงขอร่างกายไว้ได้นานที่สุด  และไม่เป็นภาระของครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ  เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ  สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ  ให้กับผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งเสริมความรู้  การพัฒนาตนเอง  ในการดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  เพื่อลดงบประมาณของรัฐบาลในการดูแลและรักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่มีอยู่ในสังคม

ภาพ-ข่าว กนกศักดิ์ อ่างทอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here