อ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทองปล่อยแถวยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด

12

หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองนายสุรชัย โคตรบุตรดีนายอำเภอโพธิ์ทองในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธิ์ทองทำพิธีปล่อยแถวยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดติด พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี ผกก.สภ.โพธิ์ทองพ.ต.ท.มงคล จิตร์พรหม สารวัตรใหญ่ สภ.รำมะสัก ร่วมในพิธี

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนรภัทร รัตนวรายุทธ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอโพธิ์ทอง  ในนามตัวแทนของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธิ์ทอง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพิธีในครั้งนี้

สืบเนื่องจากในการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้มีการจัดทำกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทย

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในห้วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ภายใต้กรอบแนวคิด “การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยจะดำเนินการปฏิบัติการอย่างเข้มข้น คือมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดผู้ผลิต/ผู้ค้า (Supply Side)ซึ่งจะแบ่งเป็นพื้นที่ชายแดนเขตติดต่อ และพื้นที่ตอนใน เช่น การปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในชุมชน และ มาตรการจัดระเบียบสังคม มาตรการป้องกันยาเสพติด เพื่อลดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (Dernand Side) เช่นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การดำเนินงานด้านยา เสพติด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย สถานที่อื่นๆดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ส.

 สำหรับการปฏิบัติการตามยุทธการครั้งนี้ เป็นการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่หมู่บ้าน ในทุกตำบล ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีกำลังพลเข้าร่วมประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน ๔๕๐ นาย  เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.โพธิ์ทอง และ สภ.รำมะสัก จำนวน ๔๕ นาย  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน ๒๐ นาย รวมกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ๕๑๕ นาย

สญชัย คล้ายแก้ว ภาพ+ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here