อุทัยธานี เตรียมประกา ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งใหม่

51

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป. ) ของจังหวัดอุทัยธานี มีอนุกรรมการ เช่น นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายกิตติธัช ตันติพาสวศิน รองอัยการจังหวัดอุทัยธานี นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12  ผู้แทน ผอ. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และอนุกรรมการท่านอื่น เข้าร่วมประชุม โดยมีนายคณิต รัตนวัฒน์กุล ผอ. สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เป็นเลขานุการการประชุม

การประชุมในครั้งนี้นายสังวาลย์ แสงสวัสดิ์ หัวหน้าพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้นำเสนอพื้นที่เตรียมการที่จะขอประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้การเห็นชอบ

อุทัยธานี เตรียมประกา ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งใหม่ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ผลการพิจารณา ปรากฎว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย เนื้อที่ 16,207 ไร่ หรือ 25.93 ตารางกิโลเมตรซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ แห่งใหม่ขึ้น

อุทัยธานี เตรียมประกา ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งใหม่ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ภายหลังการลงมติเห็นชอบ นายธนิตย์ หนูยิ้ม  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ในฐานะผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และคณะอนุกรรมการทุกท่าน รวมทั้งขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ที่กรุณาให้ความสำคัญในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ที่ได้ให้การสนับสนุนเห็นชอบให้ยกระดับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ ในครั้งนี้ด้วย

อุทัยธานี เตรียมประกา ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งใหม่ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

โดยในขั้นตอนต่อไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จะรวบรวมเรื่องราวทั้งหมด นำมาจัดทำเป็นรูปเล่ม แล้วนำส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เห็นชอบประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ ต่อไป

อุทัยธานี เตรียมประกา ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งใหม่ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

 ทั้งนี้ได้นายธนิตย์ หนูยิ้ม ได้เรียนที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม ว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า นั้นกฏหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมได้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะนำหลักการนี้ มาใช้บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here