อุทัยธานี อบรมและเปิดศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข สถานการณ์ทางระบาดวิทยา โรคไข้เลือดออก(มีคลิป)

1

ที่บริเวณห้องประชุมปรารถนา โรงพยาบาลทัพทัน  จ.อุทัยธานี   ได้มีการอบรมและเปิดศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข สถานการณ์ทางระบาดวิทยา โรคไข้เลือดออก โดยมีนายก่อพงษ์ ยนตสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อตอบโต้ การระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งได้มีมาตรการและข้อตกลงในการดำเนินงานร่วมกัน คือ แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2562  การดำเนิน งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่พบผู้ป่วย  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์ของหน่วยงานองค์กรผู้นำชุมชนประชาชน  การขอรับการสนับสนุนการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรค  การจัดทำแผนรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายของพื้นที่ช่วงเดือนสิงหาคม เป็น ต้นไป  และออกแผนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จะมีทีม ควบคุมโรคของพื้นที่ ในกรณี พบผู้ป่วย และรณรงค์ป้องกัน กรณียังไม่พบ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานท้องถิ่น โรงพยาบาล  รพ.สต สสอ. อสม  ทีมกายภาพ ทีมสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง ท้องถิ่น รพ. รพสต. อสม.ประชาชนโดยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพื่อให้ประชาชนเป็นไข้เลือดออกน้อยที่สุดในช่วงนี้

ภาพข่าว ฐกฤต ธีรผาติ ผสข.สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here