อุทัยธานี อบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

3

นายสมเกียรติ มาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก ตำบลน้ำรอบ  อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในยุคศตวรรษที่ 21 ณ.หอประชุมโรงบ้านโกรกลึก ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี    

วัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการMontressori พาก้าวไกล” กิจกรรม กิจกรรม การประชุมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในยุคศตวรรษที่ 21  ได้เน้นกิจกรรมที่มาส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  การมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและอยากที่จะเรียนรู้ จนทำให้เกิดกระบวนการแห่งการเรียนรู้  และเกิดความคิดรวบยอด คือ  การที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง

ส่งผลให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีระเบียบวินัยในตนเอง มีสมาธิในการทำงาน พึ่งพาตนเองได้ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้โดยมีครูพี่เลี้ยงเด็กนักเรียนปฐมวัย ในเขตโรงเรียนตำบลน้ำรอบพร้อมผู้ปกครองร่วมเข้ารับการอบรม

ภาพ-ข่าว นายพชร พัสกุล  สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here